Notariusz (kim jest notariusz, czynności, które wykonuje)

Notariusz (dawniej rejent od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. (zródło: wikipedia)

Notariusz za swoje czynności pobiera taksę notarialną. Taksa notarialna to opłata ustalana rozporządzeniem ministra. Wielkość opłaty jest uzależniona od typu czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.

Czynności notarialne sporządzane są przez notariusz Małgorzatę Szyszko po uprzednim kontakcie zainteresowanych stron bezpośrednio z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Dzięki wcześniejszemu kontaktowi ustalony zostaje wymagany zakres czynności, a także spis niezbędnych do wykonania czynności dokumentów.

Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty należy dostarczyć do kancelarii przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów pozwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

Dokumenty należy złożyć w oryginale. Notariusz dokona analizy ich prawidłowości, oceni również, czy stanowią wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Przedstawiona powyżej procedura czynności notarialnej daje gwarancję rzetelnego spełnienia oczekiwań Klientów.

Zakres czynności notarialnych określa art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369 ze zmianami)

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne
  1. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 2. sporządza poświadczenia,
 3. doręcza oświadczenia,
 4. spisuje protokoły,
 5. sporządza protesty weksli i czeków,
 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
a ponadto:
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów
 • sporządza na żądanie stron; projekty aktów oświadczeń, umów, innych dokumentów
 • współpracuje z tłumaczeniami przysięgłymi w zakresie tłumaczenia przysięgłego dokumentów,
 • bezpłatnie informuje w zakresie dokonywanej czynności
 • dokonuje czynności notarialnych także poza siedziba Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności
więcej na temat prawa o notariacie »