Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

Wyciąg z ustawy Prawo o notariacie

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
(...)
Dział II
Czynności notarialne
Rozdział 1
Przepisy ogólne
(...)

Art. 79.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne
  1. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 2. sporządza poświadczenia,
 3. doręcza oświadczenia,
 4. spisuje protokoły,
 5. sporządza protesty weksli i czeków,
 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Art. 80.
 1. Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.
 2. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
 3. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
 4. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 5, art. 92 § 1 pkt 4-8 i art. 94 § 1.
Art. 81.
Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Art. 82.
Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, należy pouczyć o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy.

Art. 83.
 1. Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia, zażalenie do sądu wojewódzkiego4) właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem notariusza, który jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wraz z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Notariusz może, jeżeli uzna zażalenie za słuszne, dokonać czynności notarialnej; w tym przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu.


Art. 84.
 1. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą:
  1. samego notariusza,
  2. jego małżonka,
  3. krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej krewnych i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie,
  4. osób związanych z notariuszem z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub będących w bliskim z nim stosunku.
 2. Zakaz przewidziany w § 1 stosuje się również wobec zastępcy notariusza.
 3. Ograniczenia wymienione w § 1 i 2 trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.