Kalkulator notarialny oblicz taksę notarialną

Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przy czym najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.

Dla Państwa wygody udostępniamy również kalkulator, który pozwoli na pobieżne skalkulowanie maksymalnej taksy notarialnej.

  Nasza Kancelaria oferuje możliwość indywidualnego ustalenia taksy notarialnej.

Oblicz opłatę jaką zapłacisz u notariusza
Jak obliczyć wysokość opłaty

I. Według zasady ogólnej, jeśli za daną czynność nie jest przewidziana stawka stała (patrz wykaz stawek stałych) stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

II. W przypadku, gdy stawka taksy notarialnej nie jest stałą, a zależy od wartości czynności notarialnej należy ustalić, czy za dokonanie czynności notarialnej należna jest:
- stawka podstawowa
- połowa stawki podstawowej (patrz wykaz stawek 1/2 stawki podstawowej)
- 1/4 stawki podstawowej (patrz wykaz stawek 1/4 stawki podstawowej)
- 1/10 stawki podstawowej (patrz wykaz stawek 1/10 stawki podstawowej)

III. Jeśli czynność, która ma być dokonana nie znajduje się na liście czynności ze stawką obniżoną należna jest stawka podstawowa obliczana zgodnie z poniższymi stawkami progowymi:
 • do 3 000 zł - 100 zł;
 • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł


Maksymalna stawka wynosi połowę stawki podstawowej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 • umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 • umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym,
 • dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw
 • przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 • umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,
 • przebieg licytacji lub przetargu,
 • przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 • umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadku i darowizn,
 • umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),
 • umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)


Maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 • losowanie nagrody,
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.


Maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki podstawowej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

Stawki stałe, kwotowe

Maksymalne stawki za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 • umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł,
 • umowę majątkową małżeńską - 400 zł,
 • testament - 50 zł,
 • testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł,
 • odwołanie testamentu - 30 zł,
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł,
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł,
 • pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł,
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.

 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;
 • za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1 100 zł;
 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł.
 • za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;
 • za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1 000 zł.
 • za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.
Za pozostałe czynności maksymalna stawka wynosi:
 • za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100 zł,
 • za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie - 50 zł,
 • za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20 zł,
 • za sporządzenie innego protokołu - 200 zł,
 • za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne - 50 zł,
 • za sporządzenie protokołu dziedziczenia - 100 zł,
 • za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 zł,
 • za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu - 30 zł,
 • za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu - 6 zł za każdą rozpoczętą stronę,
 • za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł;
 • za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł;
 • za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł;
 • za poświadczenie pozostawania przy życiu:
  • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,
  • w innym celu - 30 zł;
 • za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.
 • za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi - 40 zł,
 • za sporządzenie protestu weksla maksymalna stawka wynosi, przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
  • do 1 000 zł włącznie - 5 zł;
  • powyżej 1 000 zł - 5 zł + 0,5 % od nadwyżki ponad 1 000 zł, nie więcej jednak niż 2 500 zł.