Opłaty notarialne Taksa (opłata) jakią pobiera notariusz za protesty

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
  • do 1 000 zł włącznie - 5 zł;
  • powyżej 1 000 zł - 5 zł + 0,5 % od nadwyżki ponad 1 000 zł, nie więcej jednak niż 2 500 zł.
Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej powyżej.

Co to jest "protest" ?

W języku potocznym protest oznacza: sprzeciw, odwołanie, zmianę swojego zdania w danej sprawie.